การประชุมวิชาการ
(Online) Pharmacy Day 2021 The Series ; Episode 2 - Procurement and Management during COVID-19 Pandemic
ชื่อการประชุม (Online) Pharmacy Day 2021 The Series ; Episode 2 - Procurement and Management during COVID-19 Pandemic
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-076-10-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 02 ต.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล โรงพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและยาอยู่เสมอ โดยเฉพาะช่วงของการระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้าง แผนงบประมาณและการดำเนินงานต่างๆ ส่งผลให้เกิดการจัดซื้อที่เร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงดังกล่าว ความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดซื้อ และประกาศต่างๆ ของกรมบัญชีกลาง รวมถึงการวางแผนในการบริหารยากลุ่มต่างๆ การเลือกใช้ยารักษาและบริหารการติดตามการรักษาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ Pharmacy Day 2021 The Series ; Episode 2 - Procurement and Management during COVID-19 Pandemic
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศต่างๆ ของกรมบัญชีกลางในช่วงของการระบาดของโควิด-19 และแนวทางปฏิบัติในการทำงานจริง การวางแผนการจัดซื้อและบริหารคลังยา แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย สำหรับกลุ่มโรคต่างๆ โดยเฉพาะการรักษาโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นหนึ่งในโรคที่ต้องมีการรับประทานยาและนัดหมายการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถควบคุมอาการ รวมถึงการลดความเสี่ยงและความรุนแรงในการติดเชื้อโควิด-19
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศต่างๆ ของกรมบัญชีกลาง
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในช่วงการระบาดของโควิด-19
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนการจัดซื้อยาโรคกลุ่มเสี่ยงได้แก่ โรคเบาหวาน ให้สามารถบริหารยาได้เพียงพอและนัดหมายการติดตามผลได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th