การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมสัมมนาวิชาการสำหรับเภสัชกรกลุ่มเครือข่ายเภสัชกรร้านขายยาประจำปี 2564
ชื่อการประชุม โครงการอบรมสัมมนาวิชาการสำหรับเภสัชกรกลุ่มเครือข่ายเภสัชกรร้านขายยาประจำปี 2564
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-032-11-2564
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 25 พฤศจิกายน 2564
ผู้จัดการประชุม กลุ่มเครือข่ายเภสัชกร ร้านยา เฮลท์อัพ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยา และเภสัชกรที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพราะเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพ ณ ร้านขายยา หรือเภสัชกรชุมชน มีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน ซึ่งในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรต้องใช้ทั้งความรู้และประสบการณ์มาผสมผสานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ประกอบวิชาชีพอยู่ในมาตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
กลุ่มเครือข่ายเภสัชกรร้านขายยา จึงเห็นควรจัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรประจำร้านยาของบริษัท ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการให้กับเภสัชกรประจำร้าน โดยมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ
• Common Skin problems for Primary Care Practitioners(Drug stores) 10.00-12.00 น.
• การเลือกใช้วิธีการคุมกาเนิดและการให้คาแนะนาสาหรับเภสัชกรร้านยา 13.00- 16.00 น.
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้กับทีมเภสัชกรของบริษัท
2. เพื่อให้ตระหนักในบทบาทวิชาชีพเภสัชกรและเป็นการสร้างคุณค่าให้กับงานเภสัชกรรมชุมชน
3. เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างพนักงานกลุ่มเภสัชกรกับบริษัท และสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเภสัชกร และลูกค้าที่มารับบริการที่ร้าน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ภญ. ธิตินันทน์ สุวรรณไตร ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม บ.เฮลท์อัพ จำกัด เบอร์โทร: 087-347-7103 email: thitinansuwan.miranda@gmail.com