การประชุมวิชาการ
(Online)“How to select artificial tear for dry eye disease”
ชื่อการประชุม (Online)“How to select artificial tear for dry eye disease”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-075-09-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 24 ก.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและการรักษา โรคตาแห้ง (Dry Eyes) หรืออาการตาแห้งเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ร้านยา อาการตาแห้งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ โดยอาจเป็นผลมาจากโรคต่าง ๆ การใช้ดวงตาในการทำกิจกรรมติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการของโรค หากปล่อยไว้เป็นบ่อย ๆ อาจทำให้เกิดเป็นแผลที่กระจกตา ผิวกระจกตาอักเสบ อาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็นและการใช้ชีวิตประจำวัน บางรายอาจร้ายแรงจนทำให้เกิดการติดเชื้อและทำให้ตาบอดได้
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ “How to select artificial tear for dry eye disease”
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการตาแห้ง สาเหตุ ปัจจัยกระตุ้น การประเมินอาการของโรค วิธีบรรเทาอาการและรักษาโรคตาแห้ง หลักการเลือกจ่ายน้ำตาเทียมในร้านขายยา และงานวิจัยศึกษาการรักษาโรคตาแห้ง และแผลที่กระจกตา ด้วย Carboxymethylcellulose (CMC) รวมถึงการแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการตาแห้ง ปัจจัยกระตุ้น และการประเมินอาการของโรค
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดูแลรักษาอาการตาแห้ง วิธีบรรเทาอาการและการรักษาโรค
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกจ่ายน้ำตาเทียมในร้านขายยา รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพดวงตาให้แก่ผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th