การประชุมวิชาการ
(Online)COX-2 inhibitors in Dysmenorrhea management
ชื่อการประชุม (Online)COX-2 inhibitors in Dysmenorrhea management
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-073-09-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 05 ก.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค การเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพให้กับประชาชน อาการปวดท้องประจำเดือนเป็นอาการที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาที่พบเป็นประจำสำหรับผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ การเลือกยากรักษาและให้คำแนะนำในการป้องกันความรุนแรงของอาการปวดท้องประจำเดือนจึงจำเป็นต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ “COX-2 inhibitors in Dysmenorrhea management”
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการปวดท้องประจำเดือน หลักการดูแลรักษาและการเลือกใช้ยาแก้ปวดลดอักเสบ บทบาทของ COX-2 Inhibitors ในการรักษาอาการปวดท้องประจำเดือน รวมถึงการแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการ ปวดท้องประจำเดือน
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดูแลรักษาอาการปวดท้องประจำเดือน
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจบทบาทของ COX-2 Inhibitors ในการรักษาอาการปวดท้องประจำเดือน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th