การประชุมวิชาการ
(Online)Pharmacy Care ครั้งที่ 2
ชื่อการประชุม (Online)Pharmacy Care ครั้งที่ 2
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-072-09-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 05 ก.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค การเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพให้กับประชาชน โดยเฉพาะสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ต้องมีความระมัดระวัง ในการดูแลรักษาและควบคุมอาการของโรคต่างๆ การดูแลอาการโรคจมูกภูมิแพ้อักเสบ ผื่นลมพิษ และการเลือกใช้ยารักษาภาวะต่อมลูกหมากโต ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในช่วงของ new normal ที่ผ่านมา
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ “Pharmacy Care ครั้งที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลอาการภูมิแพ้ ถอดบทเรียนการรักษาจากโรงพยาบาลสู่ร้านขายยา ทั้งการดูแลโรคจมูกภูมิแพ้อักเสบ ผื่นลมพิษ รวมถึงการแนะนำและเลือกใช้ยารักษาภาวะต่อมลูกหมากโต พร้อมทั้งการให้คำแนะนำการดูแลตนเองแบบองค์รวม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการ และจำแนกประเภทของอาการโรคจมูกภูมิแพ้อักเสบ และผื่นลมพิษ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ยารักษาผื่นลมพิษ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการประเมินอาการและเลือกใช้ยา บทบาทของ Finesteride ในการรักษาภาวะต่อมลูกหมากโต
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th