การประชุมวิชาการ
กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพ: โมดูล 3 Health Outcomes Research and Policy Evaluation (HOPE): Module 3
ชื่อการประชุม กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพ: โมดูล 3 Health Outcomes Research and Policy Evaluation (HOPE): Module 3
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-006-08-2564
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams
วันที่จัดการประชุม 28 -29 สิงหาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุข
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การวิจัยด้านผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการยกระดับความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการทำงานตั้งแต่ระดับหน่วยงาน กระทรวง และประเทศตลอดจนการดูแลสุขภาพประชาชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การวิจัยของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 พบว่า ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านการทำวิจัยและนวัตกรรม แต่ยังคงมีความท้าทายในด้านการกำหนดโจทย์การวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการหรือการแก้ปัญหาด้านยาและสุขภาพ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้านการวิจัย ส่งผลต่อการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระดับนโยบายและประเทศ
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
http://www.pharmacy.up.ac.th/nondegree.aspx