การประชุมวิชาการ
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Cancer pharmacotherapy review ครั้งที่ 2
ชื่อการประชุม โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Cancer pharmacotherapy review ครั้งที่ 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-009-05-2564
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 29 ส.ค. 2564 - 17 ต.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 24 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
1. เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา ประสิทธิภาพของการใช้ยา ตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเน้นเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัย การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดทั้งในระยะเฉียบพลันและในระยะยาว (Managing Disease – or – Treatment Related Complication)
2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมทางด้านโรคมะเร็ง
วัตถุประสงค์
ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประชากรไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562) ข้อมูลจาก GLOBOCAN พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง 190,636 คน จากประชากรไทยทั้งหมด 69,893,363 คน แม้ว่ายาเคมีบำบัดมีบทบาทสำคัญในการรักษาโรคมะเร็งโดยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการยืดระยะเวลาการอยู่รอดและป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตามการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้มียาใหม่ เช่น ยาพุ่งเป้า และภูมิคุ้มกันบำบัด ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เภสัชกรสามารถดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เภสัชกรจำเป็นต้องมีความรู้ครอบคลุมทั้งเรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ได้แก่ สาเหตุ พยาธิวิทยา การวินิจฉัย การประเมินระยะของโรค การตรวจคัดกรองโรค แนวทางการรักษาโรคมะเร็ง ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งทั้งด้านกลไกการออกฤทธิ์และเภสัชวิทยา ข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์ ข้อมูลเภสัชพลศาสตร์ ข้อมูลการศึกษาในผู้ป่วยทั้งด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย อาการไม่พึงประสงค์ของยา การป้องกันและการจัดการกับอาการไม่พึงประสงค์จากการรักษาทั้งจากยาเคมีบำบัดและยาใหม่ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น ด้วยความตระหนักในความสำคัญของปัญหาดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง Cancer pharmacotherapy review ครั้งที่ 2 อันจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่เภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งให้มีความพร้อมที่จะดำเนินงานในด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยจากการรักษาโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นทั้งในระยะเฉียบพลันและในระยะยาวร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ