การประชุมวิชาการ
การสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการป้องกันโรคในเวชศาสตร์การเดินทาง ครั้งที่ 8 (8th Adult and Travel Immunization Scientific Conference 2021)
ชื่อการประชุม การสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการป้องกันโรคในเวชศาสตร์การเดินทาง ครั้งที่ 8 (8th Adult and Travel Immunization Scientific Conference 2021)
สถาบันหลัก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5003-2-000-001-09-2564
สถานที่จัดการประชุม online conference
วันที่จัดการประชุม 22 -24 ก.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการ และบุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไวรัสอุบัติใหม่ที่พบว่ามีการระบาดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เชื้อไวรัส COVID-19 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลก องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ และแนะนำทุกประเทศให้ เร่งรัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค สำหรับประเทศไทย ได้มีมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคตั้งแต่เริ่มพบการระบาดในประเทศไทย ต่อมามีการติดเชื้อกลุ่มใหญ่เป็นระลอกที่ 2 และ3 ซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งทำให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน นับเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ และความคุ้มทุนในเชิงเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ปัจจุบันองค์ความรู้ และวิทยาการต่างๆเกี่ยวกับวัคซีนได้เจริญก้าวหน้าเป็นอันมาก ทั้งการพัฒนาวัคซีนที่มีอยู่เดิม หรือ การผลิตคิดค้นวัคซีนชนิดใหม่ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนนับเป็นหนึ่งในมาตรการหลักในการป้องกัน และหยุดยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบัน
การเดินทางอาจนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพของผู้เดินทาง เกิดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย การติดเชื้อ หรือการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ และทำให้เป็นปัญหาสาธารณสุขระหว่างประเทศได้ ดังนั้น การให้ความรู้ การป้องกันและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 จึงเป็นกุญแจสำคัญในเวชศาสตร์การเดินทาง (Travel Medicine)
ทั้งนี้ เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน และ เวชศาสตร์การเดินทาง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จึงได้จัดการประชุมวิชาการ Adult and Travel Immunization ขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 เพื่อเผยแพร่ความรู้ในศาสตร์ดังกล่าว โดยมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์สนใจเข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก อันเป็นโอกาสที่ความรู้ ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและ เวชศาสตร์การเดินทาง จะได้ถูกเผยแพร่แก่บุคลากรทางการแพทย์ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการทางสาธารณสุขต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และ เวชศาสตร์การเดินทางในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปใช้ในการปฏิบัติงานและดูแลรักษาประชาชน
คำสำคัญ
เวชศาสตร์การเดินทาง, Travel Medicine, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, COVID-19
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนในเวปไซต์ https://webcast.live14.com/saovabha