การประชุมวิชาการ
“การเลือกใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรอย่างไรให้ปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด”
ชื่อการประชุม “การเลือกใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรอย่างไรให้ปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-015-08-2564
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 30 ส.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและผู้ที่สนใจจำนวน 500 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปมีความจำเป็นต้องหาซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามร้านขายยาทั่วไปเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 แต่เนื่องจากแนวทางการเลือกใช้ทั้งยารักษาโรคทั่วไป และยาป้องกันความเสี่ยงโรคโควิด-19 ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรแตกต่างจากผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยในกลุ่มนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกาย ทำให้ยาบางชนิดส่งผ่านรกหรือน้ำนมของมารดาไปสู่ทารกได้ เภสัชกรจึงจำเป็นจะต้องใช้ความระมัดระวังและรอบคอบในการสั่งจ่ายยาให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นพิเศษ อีกทั้งสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้มีการนำยาแผนปัจจุบันและยาแผนไทยมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและรักษาโรคระบาดในครั้งนี้ รวมถึงมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาเพื่อการป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เภสัชกรจึงจำเป็นที่จะต้องติดตามสถานการณ์และเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อการดูแลในระดับปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้
ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เล็งเห็นว่าอาชีพเภสัชกรมีความจำเป็นต้องทราบแนวทางปฏิบัติในการใช้ยาให้ปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร จึงได้จัดการประชุมวิชาการขึ้นในหัวข้อเรื่อง “การเลือกใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรอย่างไรให้ปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด” เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจ่ายยาในสถานการณ์โรคโควิด-19 ให้แก่ผู้ป่วยที่เป็นหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้การเลือกใช้ยาสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรในสถานการณ์โควิด
2. เพื่อให้เภสัชกรเลือกจ่ายยาในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรในสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
วิธีสมัคร ดาวน์โหลดและ register ผ่านแอปพลิเคชัน Medical Leaders Thailand หรือเว็ปไซต์ www.medical-leaders-thailand.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE OA: @mltofficial หรือโทร 06-2374-3051 (คุณชนาภา: chanapa@asec-frontier.com)