การประชุมวิชาการ
T-RPG Webinar 2564 ครั้งที่ 3 เรื่อง “What’s Known and What’s New 2021: Anemia Management in CKD”
ชื่อการประชุม T-RPG Webinar 2564 ครั้งที่ 3 เรื่อง “What’s Known and What’s New 2021: Anemia Management in CKD”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-008-09-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 12 ก.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ,เภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจหลักการการรักษาโรคโลหิตจางในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตามแนวทางการรักษาปัจจุบัน
2. เพื่อให้เภสัชกรเข้าใจการเลือกใช้ยากลุ่มต่างๆ ในการรักษาภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
3. เพื่อประยุกต์ความรู้เรื่องยาที่ใช้ในการรักษาโรคโลหิตจางในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย
คำสำคัญ
TRPG ,Anemia ,CKD
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ โดยผู้สมัครลงทะเบียนจะต้องเข้าฟังตามที่กำหนด และทำแบบทดสอบหลังการประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 70% จึงจะได้รับหน่วยกิต CPE 2.00 หน่วย