การประชุมวิชาการ
(Online) การรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในยุคโควิด สำหรับเภสัชกรชุมชน
ชื่อการประชุม (Online) การรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในยุคโควิด สำหรับเภสัชกรชุมชน
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-071-09-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 04 ก.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน เภสัชกรชุมชนจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ ความรุนแรงของโรค และสามารถเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสม อาการท้องร่วงเฉียบพลัน เป็นอาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยร้านขายยา มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ การซักประวัติ อาการของโรค และสามารถจำแนกประเภทอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เพื่อพิจารณาจ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “การรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในยุคโควิด สำหรับเภสัชกรชุมชน”
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน การวินิจฉัยและแนวทางการรักษาโรค โดยเฉพาะในช่วงของการระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย รวมถึงการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินอาการและการจำแนกประเภทของอุจจาระร่วง เพื่อแนะนำการรักษาที่เหมาะสม
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และสามารถแนะนำแนวทางการรักษา รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th