การประชุมวิชาการ
โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้อาจารย์แหล่งฝึก หัวข้อ “Trends in the Use of Psychotropic Drugs during COVID-19:Evidence-based to Practice” และ "Antimicrobial Use: Back to basics"
ชื่อการประชุม โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้อาจารย์แหล่งฝึก หัวข้อ “Trends in the Use of Psychotropic Drugs during COVID-19:Evidence-based to Practice” และ "Antimicrobial Use: Back to basics"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-020-08-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 28 สิงหาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรแหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอื่น ๆ เภสัชกรและนักศึกษาที่สนใจ จํานวน 70 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
“Trends in the Use of Psychotropic Drugs during COVID-19:Evidence-based to Practice”
สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีผู้ป่วยสะสมและผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในส่วนของการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แม้คนไทยจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วกว่าร้อยละ 18.6 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564) แต่ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่มีอาการและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ปัจจุบันมียาเพียงชนิดเดียวที่ได้รับการรับรองให้เป็นยาต้านไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คือ remdesivir อย่างไรก็ตามพบว่าในทางปฏิบัติยาที่ถูกใช้บ่อยในประเทศไทยคือ favipiravir นอกจากนี้ยังมียาและสมุนไพรทางเลือกอีกมากมายที่มักจะถูกใช้ป้องกันหรือรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019...

"Antimicrobial Use: Back to basics"
โรคติดเชื้อเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติและมีความสําคัญต่อระบบสาธารณสุขไทย ซึ่งต้องอาศัยทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการร่วมรักษา โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างมาก ส่งผลให้แนวทางการรักษาถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับผลการศึกษาทางคลินิกอยู่เสมอ ดังนั้นเภสัชกรซึ่งเป็นหนึ่งในทีมบุคลากรทางการแพทย์จําเป็นต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัย เพื่อติดตามการใช้ยาต้านจุลชีพให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย
การฝึกให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยจําเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลจริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอาจารย์แหล่งฝึกในการดูแลและให้คําแนะนําในการฝึกปฏิบัติงาน ดังนั้นทั้งอาจารย์แหล่งฝึกและนักศึกษาควรจะมีการเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งสอดคล้องกับพันธกิจที่สําคัญประการหนึ่งของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ การให้บริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านวิชาการให้กับผู้สนใจ หรือเภสัชกรในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการในการใช้ยาจิตเวชในช่วงสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านวิชาการในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ และการใช้ยาต้านจุลชีพ
คำสำคัญ
Trends in the Use of Psychotropic Drugs during COVID-19:Evidence-based to Practice, Antimicrobial Use: Back to basics