การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) เรื่อง การยกระดับและพัฒนาทักษะของอาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) เรื่อง การยกระดับและพัฒนาทักษะของอาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-031-09-2564
สถานที่จัดการประชุม webinar
วันที่จัดการประชุม 05 ก.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร, เภสัชกรประจำบริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด, อาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึกร้านยาปี 6 ของคณะเภสัชศาสตร์ฯ, เภสัชกรจากกองเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร และ เภส
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมถือเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนานิสิตเภสัชศาสตร์ให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเป็นเภสัชกร ในทุกปีการศึกษาจะมีนิสิตเภสัชศาสตร์มากกว่า 300 คนที่จะต้องออกไปฝึกปฏิบัติงานกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน บริษัทยา ร้านยา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการพัฒนานิสิตเภสัชศาสตร์ผ่านการฝึกปฏิบัติงานนับเป็นกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะต้องอาศัยอาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยสำคัญในกระบวนการพัฒนานิสิตเภสัชศาสตร์
สิ่งสำคัญของอาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนอกจากองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ก็ยังจะต้องประกอบด้วยทักษะสำคัญในการช่วยกระตุ้นพัฒนาทักษะของนิสิตในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการถ่ายทอด และรวมถึงทักษะในการประเมินและให้คำแนะนำในการพัฒนาทักษะของนิสิตนับเป็นสิ่งที่สำคัญมากของอาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
ในการนี้หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จีงได้ร่วมกับบริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ในเรื่องการยกระดับและพัฒนาทักษะของอาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะสำคัญต่างๆ ของอาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานให้มีความพร้อมและความเข้าใจในทักษะสำคัญต่างๆ รวมทั้งเป็นการทบทวนองค์ความรู้การให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่โรคทางจิตเวชที่พบบ่อยในชุมชนและการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมและติดตามดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วย
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาทักษะสำคัญของการเป็นอาจารย์เภสัชกรประจำแหล่งฝึก
2. ทบทวนการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยในชุมชน
3. ทบทวนการให้บริบาลทางเภสัชกรรมและติดตามดูแลผู้ป่วยเบาหวานในบทบาทของเภสัชกรชุมชน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.pharm.chula.ac.th/ce) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน