การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 57 เรื่อง MDCU congress 2021 “Revolutions in Global Health”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 57 เรื่อง MDCU congress 2021 “Revolutions in Global Health”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-030-09-2564
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 08 -10 ก.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน เภสัชกร พยาบาล นิสิตปริญญาโท-เอก นิสิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาทางด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจที่สาคัญ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางการแพทย์และการจัดการศึกษาต่อเนื่องสาหรับแพทย์และบุคลากรในสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยต่างๆ จาเป็นต้องมีการเผยแพร่ทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์ ผลงานบางอย่าง จาเป็นต้องเผยแพร่เพื่อชี้นาสังคม เพิ่มประสิทธิภาพ และประกันคุณภาพในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนของประเทศ การจัดประชุมวิชาการประจาปีซึ่งเป็นกิจกรรมที่สาคัญอันหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของทุก ๆ ปี ตลอดจนเพื่อเป็นการตอบแทนต่อสังคมด้วยการนาเสนอทั้งความรู้และสาระให้แก่ประชาชนทั้งในด้านการแพทย์ การดูแล และรักษาสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันโรค
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการแพทย์ การวิจัย และการสาธารณสุขของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
2. เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยระหว่างแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขจากสถาบันอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศวิชาการภายในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
คำสำคัญ