การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในร้านยา
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในร้านยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-029-09-2564
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 20 -21 ก.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม กลุ่มเครือข่ายเภสัชกร ร้านยา บู๊ทส์ รีเทล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเภสัชกรชุมชน หรือเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยา ถือว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำและช่วยเหลือขั้นพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วย เภสัชกรจึงต้องมีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรค ยา และแนวทางการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคพื้นฐานที่พบบ่อยในร้านยา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสม และการบริบาลผู้ป่วยอย่างครบวงจร
โรคภูมิแพ้ทางจมูก เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและมักจะมีผู้มาขอคำแนะนำในร้านยา เนื่องจากเป็นปัญหาที่สร้างความกังวล และรบกวนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย อีกทั้งในช่วงการทำงานแบบ Work from home ที่ส่วนใหญ่ต้องนั่งทำงานตลอดทั้งวัน อาจทำให้เกิดอาการปวด เมื่อยล้า ส่งผลระยะยาวกลายเป็นการปวดเรื้อรัง รวมทั้งการใช้สายตาจ้องคอมพิวเตอร์ตลอดวัน อาจก่อให้เกิดความเมื่อยล้าบริเวณดวงตาและตาแห้งได้ การให้คำแนะนำรวมไปถึงการเลือกยาที่เหมาะกับอาการแสดงหรือโรคที่เป็น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การเลือกใช้ยาคุมกำเนิดก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในร้านยา เภสัชกรควรที่จะมีองค์ความรู้ในการให้คำแนะนำ และเลือกใช้ยาคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยา และยกระดับการดูแลผู้มารับบริการอย่างเหมาะสม กลุ่มเครือข่ายเภสัชกรร้านยา บู๊ทส์ รีเทล จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “การดูแลและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในร้านยา” โดยคาดหวังว่า โครงการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่เภสัชกรชุมชนทุกท่าน ซึ่งจะนำความรู้จากโครงการครั้งนี้มาประกอบการให้บริการด้านเภสัชกรรมที่เหมาะสมในชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้าประชุมทุกท่านได้รับความรู้ที่ทันสมัย เพิ่มความมั่นใจในการให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพที่พบบ่อยในร้านยา โดยมุ่งเน้นที่ปัญหาภูมิแพ้ทางจมูกและการติดตามการรักษาผ่าน Application การจัดการอาการปวด การดูแลและจัดการโรคตาแห้ง รวมทั้งการเลือกใช้ยาคุมกำเนิด อันจะนำไปสู่การเลือกใช้ยาที่เหมาะสมและลดโอกาสการใช้ยาที่มากเกินความจำเป็น ทั้งนี้เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนต่อไป
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อ เภสัชกรหญิง อุษาพร ศรีสุวัจฉรีย์, E-mail: Usaporn.srisuwatcharee@bootsrt.com เพื่อขอรับ Link หรือ QR code สำหรับการลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม, เบอร์โทรศัพท์, E-mail (สำหรับส่ง Link ในการเข้าห้องเรียน) และหน่วยงานที่สังกัด ผ่านระบบ Microsoft form