การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการกลางปี เครือข่ายโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ผ่านระบบออนไลน์ (EASY ASTHMA & COPD NETWORK MIDYEAR ONLINE MEETING) “The Journey to achieve control”
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการกลางปี เครือข่ายโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ผ่านระบบออนไลน์ (EASY ASTHMA & COPD NETWORK MIDYEAR ONLINE MEETING) “The Journey to achieve control”
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-2-000-006-08-2564
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ (http://webcast.live14.com/eacc/)
วันที่จัดการประชุม 24 ส.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และบุคคลากรทางการแพทย์อื่นๆที่ดูแลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันความรู้เรื่องการรักษาโรคหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังได้พัฒนาไปอย่างมาก และมีการพัฒนารูปแบบคลินิกคุณภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีได้เช่นคนปกติ แต่จากการสำรวจในประเทศไทยกลับพบว่าผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังจำนวนมากยังคงไม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้ และยังไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมตามแนวทางการรักษา เครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนทางด้านวิชาการแก่บุคคลากรทางการแพทย์ จึงได้จัดให้มีการจัดประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการรักษาผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายได้ทราบถึงนโยบายของการดำเนินคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง
๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง และนำความรู้ไปพัฒนาการดำเนินกิจกรรมของคลินิกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
คำสำคัญ
โรคหืด, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, การควบคุมโรค
วิธีสมัครการประชุม
เข้าลิงค์เว็บไซต์ในการประชุมเพื่อสมัครเข้าร่วมประชุม http://webcast.live14.com/eacc/