การประชุมวิชาการ
กิจกรรมเปิดบ้านอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา “Grad Phar UBU Open House 2021” เรื่อง Advancing in pharmaceutical sciences ครั้งที่ 1(online)
ชื่อการประชุม กิจกรรมเปิดบ้านอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา “Grad Phar UBU Open House 2021” เรื่อง Advancing in pharmaceutical sciences ครั้งที่ 1(online)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-008-08-2564
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 22 ส.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ หรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ,อาจารย์และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยประสบปัญหาสำคัญหลายประการ เช่น ประสิทธิภาพในการรักษา คุณภาพบริการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น ดังตัวอย่างปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผลที่ภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญจนผลักดันเป็นนโยบายและรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในระดับประเทศ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานต้องพัฒนาตนเองมากขึ้น เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้บนพื้นฐานความรู้ ทรัพยากรธรรมชาติ และความเป็นไทย จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสร้างระบบที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญในการพัฒนาระบบการใช้ยาให้มีความเหมาะสม ตอบสนองและสอดคล้องกับเป้าหมายของระบบบริการสุขภาพ โดยใช้การบริบาลทางเภสัชกรรมเป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ยาในระบบสุขภาพที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่มีผลกระทบต่อการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ทำให้เภสัชกรจำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ทั้งความรู้ด้านหลักวิธีวิจัยและเภสัชบำบัดขั้นสูง จึงได้จัดทำหลักสูตรสำหรับเภสัชกรตามความสนใจ
ในหลายรูปแบบ ทั้งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการฝึกอบระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม และหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม นอกจากนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เล็งเห็นความสำคัญในการทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ให้กับเภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ หรือบุคคลทั่วไป จึงจัดกิจกรรม “กิจกรรมเปิดบ้านอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา “Grad Phar UBU Open House 2021” เรื่อง Advancing in pharmaceutical sciences ครั้งที่ 1 โดยมุ่งหวังเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ที่เป็นปัจจุบัน การวิจัยทางเภสัชระบาดวิทยา และวิทยาการข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจสำหรับเภสัชกร และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลังปริญญาตรีของคณะเภสัขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ที่เป็นปัจจุบัน
2. เพื่อให้เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพิ่มพูนความรู้ด้านการวิจัยทางเภสัชระบาดวิทยา และวิทยาการข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจสำหรับเภสัชกร
3. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายหลังปริญญาตรีของคณะเภสัขศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรฝึกอบระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรม และหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
คำสำคัญ
Open House 2021,Advancing in pharmaceutical sciences
วิธีสมัครการประชุม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม เปิดบ้านอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา “Grad Phar UBU Open House 2021” วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-15.30 น. ในรูปแบบ Online ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฟรี กิจกรรมในงานพบกับการ แนะนำหลักสูตรการศึกษาหลังระดับปริญญาตรีของคณะ การอบรมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง Advancing in pharmaceutical sciences เภสัชกรที่เข้าร่วมอบรมได้รับหน่วยกิต CPE = 4 หน่วยกิต #GradPharUBU