การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเภสัชกรอาสาดูแลโควิด (Home isolation)
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเภสัชกรอาสาดูแลโควิด (Home isolation)
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-2-000-005-08-2564
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 23 ส.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชน และ เภสัชกรสาขาอื่นที่สนใจ จำนวนจำกัดไม่เกิน 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เภสัชกรชุมชนได้มีบทบาทในการช่วยติดตามให้คำแนะนำแก่ประชาชนในระหว่างการแยกตัวที่บ้าน ในสภาวะของประเทศที่กำลังต้องการวิชาชีพต่างๆในระบบสาธารณสุขเข้ามาร่วมดูแลประชาชน โดยเฉพาะเภสัชกรชุมชนที่อยู่ร้านยาซึ่งเป็นที่พึ่งด่านแรกและเป็นกำลังสำคัญในการเข้าร่วมจิตอาสาเพื่อการติดตามดูแลผู้ป่วยที่แยกตัวอยู่ที่บ้าน ด้วยการสื่อสารในโลกปัจจุบันที่สามารถให้บริการคำปรึกษาโดยระบบเภสัชกรรมทางไกลโดยไม่ต้องออกมาจากบ้านที่พักอาศัยและสามารถให้คำปรึกษาแม้จะอยู่ไกลกันมากเพียงใดก็ตาม ประชาชนมากมายกำลังรอคอยระบบบริการ Home Isolation ที่มีประสิทธิภาพจากหน่วยงานที่ดูแลจัดการระบบสาธารณสุขของประเทศแต่ไม่ทันต่อสถาณการณ์ที่มีการเพิ่มชึ้นของผู้ติดเชื่อวันละ 15,000 คน และคาดว่าจะสูงจนถึงวันละ 20,000 คนในไม่ช้า ปริมาณผู้ที่ได้รับเชื้อและมีผลตรวจโดยยังไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย สามารถหายเองได้หากได้รับบริการคำแนะนำและยาจำเป็นที่ถูกต้องและเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการแยกตัว ( Home Isolation ) สามารถให้คำแนะนำและติดตามผู้ที่อยู่ในระหว่างการแยกตัวที่บ้าน
2. เพื่อพัฒนาให้เภสัชกรมีความรู้ความสามารถในการใช้ยา สมุนไพร และอื่นๆ ในโรค Covids และสามารถให้คำแนะนำในการใช้ยาและสมุนไพรและอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. เพื่อพัฒนาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน และความรู้เรื่องบริการเภสัชกรรมทางไกล
คำสำคัญ
ความรู้เรื่องHome Isolation , การใช้ยา สมุนไพร ในโรค Covids , การบริการเภสัชกรรมทางไกล
วิธีสมัครการประชุม
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc29co8TV9G_G4RRtIz9zQ_MJr5LPma_58o1dfSpyxo3GMG_w/viewform สำหรับเภสัชกรร้านยาที่สนใจ เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 300 คน หรือปิดรับ 22 สิงหาคม 64 ผู้จัดจะส่งลิงค์ zoom ให้ท่านทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้ก่อนวันประชุม 1 วัน คือวันที่ 22 สค. 64 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนและทำแบบทดสอบหลังเรียนเท่านั้น