การประชุมวิชาการ
(Online) 2021 Pharmacy Education and Knowledge (PEAK) – Series 6: “Biologic Era in Psoriasis Treatment”
ชื่อการประชุม (Online) 2021 Pharmacy Education and Knowledge (PEAK) – Series 6: “Biologic Era in Psoriasis Treatment”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-067-09-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 03 ก.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล โรงพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและยา
โรคสะเก็ดเงิน เป็นหนึ่งในอาการของโรคผิวหนังที่พบได้บ่อย และมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่เหมาะสมและต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ โดยต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจในการประเมินอาการ เลือกยารักษา และการให้ความรู้ในการดูแลตนเองที่ถูกต้องให้กับผู้ป่วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ 2021 Pharmacy Education and Knowledge (PEAK) – Series 6: “Biologic Era in Psoriasis Treatment” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงิน และการดูแลรักษาโรคดังกล่าว โดยเฉพาะบทบาทของ biological products ต่อการรักษาโรคดสะเก็ดเงิน ที่จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของการรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย ทั้งนี้การให้ความรู้และคำแนะนำที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยยังเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ผลการรักษาอยู่ในมาตรฐานที่ดีของการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการและการประเมินความรุนแรงของโรคสะเก็ดเงิน
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ biological products กับโรคสะเก็ดเงิน
คำสำคัญ