การประชุมวิชาการ
(Online) Myths VS Facts about LNG emergency contraceptives
ชื่อการประชุม (Online) Myths VS Facts about LNG emergency contraceptives
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-066-08-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 22 ส.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ การให้คำปรึกษาในการคุมกำเนิด การเลือกใช้ชนิดของยาคุมกำเนิด เป็นหนึ่งในคำถามสุขภาพที่พบบ่อยในร้านยา โดยเภสัชกรมีความจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจ และเลือกใช้ชนิดของยาคุมกำเนิดที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงการให้คำแนะนำในการใช้ยาคุมฉุกเฉิน ที่มักมีความเข้าใจผิดอย่างมากในกลุ่มของผู้ที่มาใช้บริการ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ “Myths VS Facts about LNG emergency contraceptives”
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคุมกำเนิด สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้ยาคุม โดยเฉพาะยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน levonorgestrel emergency contraceptive pills ที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการให้คำแนะนำ แต่ระมัดระวังความรู้ความเข้าใจที่ผิดในสังคม ทั้งนี้การให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว และการวางแผนการคุมกำเนิดก็เป็นสิ่งที่เภสัชกรจำเป็นต้องให้คำแนะนำที่เหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ หรือการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการให้คำแนะนำและเลือกใช้ยาคุมกำเนิด
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการให้คำแนะนำยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเกี่ยวกับยาคุมกำเนิดฉุกเฉินให้กับชุมชน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th