การประชุมวิชาการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนประกอบของกัญชาและกัญชง: ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามกฎหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัย โดย สภาเภสัชกรรม (รุ่นที่ 2)
ชื่อการประชุม ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนประกอบของกัญชาและกัญชง: ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามกฎหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัย โดย สภาเภสัชกรรม (รุ่นที่ 2)
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-027-10-2564
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Webinar
วันที่จัดการประชุม 16 ตุลาคม 2564
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
- ผู้เข้าอบรมต้องเข้าระบบเตรียมการอบรมตามที่สภาเภสัชกรรมนัดหมายก่อนล่วงหน้า 1 วัน
- ในวันที่ทำการอบรม ช่วงแรกก่อนอบรม 30 นาที สภาเภสัชกรรมจะให้เปิดหน้าจอรายงานตัวเข้ารับการอบรม
- สภาเภสัชกรรมจะทำการประเมินทุกคาบ หากไม่ทำการประเมินความรู้ในช่วงใด สภาเภสัชกรรมจะถือว่า “ขาดการอบรม” ต้องเข้าเรียนและสอบซ่อมในช่วงเวลาที่ขาดไปในการประชุมรอบถัดไป และหากทำการประเมิน “ไม่ผ่าน” สภาเภสัชกรรมจะนัดหมายสอบซ่อมอีกครั้งหนึ่ง
- ผู้ผ่านการประเมิน ต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และต้องได้คะแนนสอบประเมินความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยผู้จัดสอบ จะคิดจากคะแนนการสอบรวมทุกคาบของการอบรม
- ผู้ที่เข้าอบรม หากสอบผ่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมจากสภาเภสัชกรรม
- ผู้ที่เข้าอบรมจะได้หน่วยกิต CPE ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์กำหนด
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนประกอบของกัญชาและกัญชง
วิธีสมัครการประชุม
https://www.pharmacycouncil.org ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท