การประชุมวิชาการ
หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์สำหรับเภสัชกร (หลักสูตรต่ออายุผู้ขึ้นทะเบียนของกระทรวงสาธารณสุข) ประสบการณ์การใช้ยากัญชาในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ โดย สภาเภสัชกรรม (รุ่นที่ 2)
ชื่อการประชุม หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์สำหรับเภสัชกร (หลักสูตรต่ออายุผู้ขึ้นทะเบียนของกระทรวงสาธารณสุข) ประสบการณ์การใช้ยากัญชาในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ โดย สภาเภสัชกรรม (รุ่นที่ 2)
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-026-10-2564
สถานที่จัดการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webinar
วันที่จัดการประชุม 09 ตุลาคม 2564
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ต่ออายุการขอขึ้นทะเบียนของกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
- หลักสูตรนี้ เคยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (กรมการแพทย์) มาเมื่อเดือนกันยายน 2562 แต่ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมประสบการณ์การใช้กัญชาของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันการศึกษา โดยวิทยากรความรู้พื้นฐานเรื่องกัญชา นโยบาย และกฎหมาย ได้รับการรับรองอีกครั้งในวันที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อใช้ในการต่ออายุการขึ้นทะเบียนของกระทรวงสาธารณสุข
- รูปแบบการอบรมเป็นระบบ webinar
- ผู้เข้าอบรมต้องเข้าระบบเตรียมการอบรมตามที่สภาเภสัชกรรมนัดหมายก่อนล่วงหน้า 1 วัน
- ในวันที่ทำการอบรม ช่วงแรกก่อนอบรม 30 นาที สภาเภสัชกรรมจะให้เปิดหน้าจอรายงานตัวเข้ารับการอบรม
- สภาเภสัชกรรมจะทำการประเมินทุกคาบ หากไม่ทำการประเมินความรู้ในช่วงใด สภาเภสัชกรรมจะถือว่า “ขาดการอบรม” ต้องเข้าเรียนและสอบซ่อมในช่วงเวลาที่ขาดไปในการประชุมรอบถัดไป และหากทำการประเมิน “ไม่ผ่าน” สภาเภสัชกรรมจะนัดหมายสอบซ่อมอีกครั้งหนึ่ง
- ผู้ผ่านการประเมิน ต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และต้องได้คะแนนสอบประเมินความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยผู้จัดสอบ จะคิดจากคะแนนการสอบรวมทุกคาบของการอบรม
- ผู้ที่เข้าอบรม หากสอบผ่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการอบรมที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (กรมการแพทย์) อายุ 2 ปี
- ผู้ที่เข้าอบรมจะได้หน่วยกิต CPE ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์กำหนด
- อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์สำหรับเภสัชกร หลักสูตรที่ 2
วิธีสมัครการประชุม
https://www.pharmacycouncil.org อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท