การประชุมวิชาการ
(online) Fundamentals of steam sterilization and VHP in the pharmaceutical industry
ชื่อการประชุม (online) Fundamentals of steam sterilization and VHP in the pharmaceutical industry
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-014-09-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 02 ก.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่ปฏิบัติงานฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้ตรวจประเมินระบบ GMP / ระบบคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อของผลิตภัณฑ์ วิธีการที่ใช้กันมากที่สุด ได้แก่ การทำให้ปราศจากเชื้อดัวยความร้อนชื้น (moist heat) เป็นกระบวนการที่ไม่เป็นพิษ กระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และสปอร์ได้รวดเร็วสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทนความร้อน การวัด D-value และ F0 value เป็นการสะท้อนบอกถึงโอกาสที่เชื้อจุลินทรีย์มีชีวิตเหลืออยู่ต่อกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ และอัตราการตายของเชื้อ ทำให้สามารถจัดวงจรการทำให้ปราศจากเชื้อ (sterilization cycle) ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ประเภทและจำนวนเชื้อที่มีก่อนการทำให้ปราศจากเชื้อ (bioburden) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อมีประสิทธิภาพ ต้องมีการตรวจติตามและวัดค่า sterility assurance level (SAL)
การกำจัดการปนเปื้อน (decontamination) ของห้อง และผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยสำคัญของการผลิตยา การวิจัยพัฒนา และสิ่งอำนวยความสะดวก (industrial facilities) วิธีดั้งเดิมที่ใช้กันมานาน เช่น การใช้ formaldehyde เป็นสารที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันได้มีการใช้ Vaporized Hydrogen Peroxide (VHP) แทน formaldehyde ซึ่ง VHP เป็นสภาวะก๊าซของ Hydrogen Peroxide ที่ผ่านการรับรอง จาก U.S Environmental Protection Agency (EPA) เป็น Sterilant ตามนิยามของ EPA “Sterilant เป็นสารที่ทำลายหรือกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ทุกชนิดในสภาวะแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต รวมถึง vegetable bacteria, spores, fungi, fungal spores และ viruses
วัตถุประสงค์
• เพื่อทราบและเข้าใจถึงหลักการกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยความร้อนชื้น
• เพื่อเรียนรู้ประเภทของตัวชี้วัดการทำให้ปราศจากเชื้อ (biological and chemical indicator)
• เพื่อทราบเกี่ยวกับ VHP
• เพื่อเรียนรู้การกำจัดการปนเปื้อนของ VHP ต่อระบบอากาศ (HVAC) และ BMS (Building Management System)
คำสำคัญ
การทำให้ปราศจากเชื้อดัวยความร้อนชื้น, moist heat, D-value, sterility assurance level, SAL, decontamination, formaldehyde, Vaporized Hydrogen Peroxide,
วิธีสมัครการประชุม
online registration at http://tipa.or.th/tipa/register/ เภสัชกรที่เข้าอบรมและผ่านทดสอบ จะได้รับ 2 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง