การประชุมวิชาการ
Diamond saving in transplant patients
ชื่อการประชุม Diamond saving in transplant patients
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-016-09-2564
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 07 ก.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจจำนวน 500 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันแม้ประเทศไทยจะมีจำนวนผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะเพิ่มอย่างต่อเนื่องในทุกปีแต่เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายยังถือว่าห่างกันมากแม้ว่าจะเพิ่มจำนวนการปลูกถ่ายให้มากขึ้นเพราะข้อจำกัดหลายอย่าง แต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเทียบเท่ากับการเพิ่มจำนวนการปลูกถ่ายอวัยวะคือการรักษาอวัยวะที่ปลูกถ่ายให้อยู่กับผู้ป่วยให้ยาวนานที่สุด การใช้ยาก็เป็นข้อระวังอีกอย่างที่จะช่วยรักษาให้ผู้ป่วยมี Graft อยู่ได้นานขึ้น และเนื่องจากยากดภูมิสำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะถือเป็นยาที่มีมูลค่าสูงอันดับต้นๆในโรงพยาบาล การเลือกยาจึงมีความสำคัญและความจำเป็นที่เภสัชกรในโรงพยาบาลพึงตระหนักและรับรู้ถึงข้อระวังที่อ่านส่งผลต่อคนไข้ รวมถึงควรมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับยากลุ่มนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับกลุ่มยากดภูมิสำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยด้านการดูแลสุขภาพเมื่อต้องปลูกถ่ายอวัยวะได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
Webpage สมาคมเภสัชกรรมการตลาด