การประชุมวิชาการ
Allergic march: the development of atopic dermatitis (AD) in children and subsequent allergic rhinitis (AR) in adult
ชื่อการประชุม Allergic march: the development of atopic dermatitis (AD) in children and subsequent allergic rhinitis (AR) in adult
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-015-09-2564
สถานที่จัดการประชุม On line
วันที่จัดการประชุม 04 ก.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจจำนวน 500 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Allergic march/ Atopic march อาการลูกโซ่ของภูมิแพ้ คือธรรมชาติของอาการภูมิแพ้ หรือจะเรียกว่าเป็นคำพยากรณ์ของคนเป็นภูมิแพ้ก็ว่าได้ โดยเรียกโรคในกลุ่มนี้ว่า atopy เนื่องจากผื่น atopic dermatitis มักมาก่อนภูมิแพ้ในระบบอื่นๆ ซึ่งเรียกว่า atopic marchโดยมักเริ่มจากการแพ้อาหารในเด็กเล็ก ต่อมาอาการของโรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ จากนั้นจึงเกิดอาการของโรคหืดและจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ตามมา อาการแพ้ที่พบบ่อยอย่างโรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ ที่พบอุบัติการณ์สูงในเด็ก ซึ่งพบว่า 2 ใน 3 ของผู้ป่วยกลุ่มนี้มีพัฒนาของโรคไปเป็นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ สังเกตได้ว่าผู้ป่วยภูมิแพ้เหล่านี้มีห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นเภสัชกรเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพิจารณาอาการและการรักษาผู้ป่วยภูมิแพ้ จึงได้มีการจัดงานประชุมวิชาการ “Allergic march: the development of atopic dermatitis (AD) in children and subsequent allergic rhinitis (AR) in adult” สำหรับเภสัชกร เพื่อให้เภสัชกรมีการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับการทำงานได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ Allergic march เป็นการดำเนินโรคตามธรรมชาติของโรคภูมิแพ้โดยมักเริ่มจากการแพ้อาหารในเด็กเล็ก ต่อมาอาการของโรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ จากนั้นจึงเกิดอาการของโรคหืดและจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ตามมา โดยเนื้อหาจะเน้นอาการแพ้ที่พบบ่อยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ อย่างโรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ที่พบอุบัติการณ์สูงในเด็ก และพบว่าเด็กกลุ่มนี้ 2 ใน 3 จะมีโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ต่อมาอีกด้วย
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยด้านการดูแลสุขภาพเมื่อเป็นโรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ และโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
on line