การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) ฟ้าทะลายโจร ในสภาวะวิกฤต: คุณภาพ ราคา และความปลอดภัย
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) ฟ้าทะลายโจร ในสภาวะวิกฤต: คุณภาพ ราคา และความปลอดภัย
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-028-08-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 06 ส.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ