การประชุมวิชาการ
(Online)Pharmacy Care
ชื่อการประชุม (Online)Pharmacy Care
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-063-08-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 22 ส.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค การเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพให้กับประชาชน โดยเฉพาะสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ต้องมีความระมัดระวัง ในการดูแลรักษาและควบคุมอาการของโรคต่างๆ การดูแลอาการภูมิแพ้ และการเลือกใช้ยาแก้ปวดที่เหมาะสม เป็นหนึ่งในปัญหาที่พบได้บ่อยทั้งในโรงพยาบาลและร้านขายยา
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการ และจำแนกประเภทของอาการภูมิแพ้
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ยารักษาผู้ป่วยภูมิแพ้ และการป้องกันอาการกำเริบ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการประเมินอาการและเลือกใช้ยาแก้ปวดและอาการปวดไมเกรน ในช่วงของการระบาดและการรับวัคซีนโควิด-19
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th