การประชุมวิชาการ
โครงการอบรม เรื่อง 2021 APEC Good Registration Management (GRM) Regulatory Science Center of Excellence Workshop
ชื่อการประชุม โครงการอบรม เรื่อง 2021 APEC Good Registration Management (GRM) Regulatory Science Center of Excellence Workshop
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-026-08-2564
สถานที่จัดการประชุม Virtual meeting
วันที่จัดการประชุม 10 -11 ส.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ