การประชุมวิชาการ
(online) QbD and CMA : concept to understanding
ชื่อการประชุม (online) QbD and CMA : concept to understanding
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-012-08-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 26 ส.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านวิจัยและพัฒนา ขึ้นทะเบียนตำรับยา ประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ ฝ่ายผลิต และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Quality by Design (QbD) เป็นแนวทางกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างเป็นระบบ เริ่มด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นความรู้ ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ โดยใช้การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ (quality risk management) และความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ร่วมกันในกระบวนการพัฒนาตำรับยา หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ได้แก่คุณลักษณะสำคัญของวัตถุตั้งต้น (critical material attribute ;CMA) ที่ที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์
วัตถุประสงค์
• เพื่อเรียนรู้หลักการ QbD
• เพื่อเรียนรู้ความสำคัญของคุณลักษณะวัตถุตั้งต้นที่มีผลต่อกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
• เพื่อเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงในกระบวนพัฒนาผลิตภัณฑ์
คำสำคัญ
Quality by Design, QbD, critical material attribute, CMA
วิธีสมัครการประชุม
Register online at http://tipa.or.th/tipa/register/