การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine: practical points for storage and preparation
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine: practical points for storage and preparation
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-025-07-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 27 ก.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ