การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) ​INDOOR AIR POLLUTION: AN INVISIBLE ENEMY TO ALLERGIC SUFFERERS DURING LOCKDOWN
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) ​INDOOR AIR POLLUTION: AN INVISIBLE ENEMY TO ALLERGIC SUFFERERS DURING LOCKDOWN
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-024-08-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 21 ส.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ