การประชุมวิชาการ
(Online) SUCCESSFUL MANAGEMENT OF XEROSIS
ชื่อการประชุม (Online) SUCCESSFUL MANAGEMENT OF XEROSIS
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-060-08-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 15 สิงหาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค การเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพให้กับประชาชน โรคทางผิวหนังถือเป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อยและต้องการการดูแลรักษาที่เหมาะสม องค์ความรู้เกี่ยวกับการจำแนกอาการของโรคผิวหนัง และการเลือกผลิตภันฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งจำเป็น
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ “SUCCESSFUL MANAGEMENT OF XEROSIS” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาผิวหนัง โดยเฉพาะภาวะผิวแห้ง ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐาน ที่ก่อให้เกิดปัญหาผิวอื่นๆตามมา การประเมินอาการและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาผิวหนังที่เหมาะสม พร้อมทั้งการให้คำแนะนำการดูแลตนเองแบบองค์รวม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพผิวให้สมดุลแข็งแรง และป้องกันการเกิดปัญหาผิวหนังต่างๆ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการและความรุนแรงของภาวะผิวหนังแห้ง
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ยาในการรักษาภาวะผิวหนัง
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สามารถดูแลสุขภาพผิวให้สมดุลแข็งแรง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th