การประชุมวิชาการ
(Online) การดูแลผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังในเด็ก สำหรับเภสัชกรร้านยา
ชื่อการประชุม (Online) การดูแลผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังในเด็ก สำหรับเภสัชกรร้านยา
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-059-08-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 08 สิงหาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค การเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โรคทางเดินอาหาร ถือเป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อยและต้องการการดูแลพร้อมกับการปรับพฤติกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม ผู้ป่วยเด็กเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงจะพบอาการท้องผูกเรื้อรัง และมีองค์ความรู้ในการรักษาอาการเหล่านี้ที่ละเอียดอ่อน และต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการและความรุนแรงของอาการของภาวะท้องผูก และท้องผูกเรื้อรัง
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ยาในการรักษา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มเด็ก
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และการรักษาสุขภาพทางเดินอาหารแบบยั่งยืนให้กับผู้ป่วยเด็ก
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th