การประชุมวิชาการ
(online) Reference Materials: Selection, Application and Preparation of Standards for Pharma
ชื่อการประชุม (online) Reference Materials: Selection, Application and Preparation of Standards for Pharma
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-011-08-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 19 สิงหาคม 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงาน ใน ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กระบวนการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยา ต้องมีการใช้สารมาตรฐานซึ่งเป็นสารที่มีความเป็นเนื้อเดียวกัน (uniform material) และมีความบริสุทธิ์สูงเพื่อนำมาอ้างอิงเปรียบเทียบกับสารที่ต้องการวิเคราะห์ทดสอบทั้งในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เช่น การพิสูจน์เอกลักษณ์ (Identification) และเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น การวิเคราะห์หาปริมาณตัวยาสำคัญในวัตถุดิบ การหาปริมาณตัวยาสำคัญในการทดสอบการละลาย (Dissolution) รวมทั้งการหาปริมาณสารปนเปื้อน (Impurities) จึงต้องมีการเลือกใช้สารมาตรฐานอย่างเหมาะสม
สารมาตรฐานจำแนกตามประเภทของการเตรียม ความบริสุทธิ์ และลักษณะของการนำไปใช้งานได้หลายประเภท เช่น สารมาตรฐานประเภท Certified Reference Materials (CRMs) เป็นสารมาตรฐานที่มีใบรับรองปริมาณของสารที่สนใจและแสดงค่าความไม่แน่นอนของผลการวัดที่ระดับความเชื่อมั่นหนึ่ง ๆ และระบุการสอบย้อนกลับของการวัดได้ ใช้สำหรับยืนยันความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ นอกจากนี้อาจใช้สารมาตรฐานที่เป็นReference standard และ Working standard ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยา โดยการจัดซื้อสารมาตรฐานที่เป็น Pharmacopoeial Reference Standards เช่น USP Reference Standard หรือเตรียม Working standard เพื่อใช้งานเอง
ดังนั้นการเลือกใช้สารมาตรฐานแต่ละประเภทต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อให้สามารถเลือกใช้งานได้อย่างถูกต้อง ทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ทดสอบที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และสะท้อนถึงคุณภาพที่แท้จริงของวัตุดิบที่นำมาใช้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตขึ้นมา จึงมีความจำเป็นต้องทำการศึกษาเพื่อให้มีความเข้าใจ และดำเนินการได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
• เพื่อเรียนรู้ประเภทสารมาตรฐาน
• เพื่อเรียนรู้การพิจารณาเลือกใช้สารมาตรฐานได้อย่างเหมาะสม
• เพื่อเรียนรู้การเตรียมสารมาตรฐานประเภท Working standard ได้อย่างถูกต้อง
• เพื่อเรียนรู้การสอบย้อนกลับของการวัดได้
คำสำคัญ
Reference Materials, uniform material, Qualitative, Identification, Quantitative, Impurities, Certified Reference Materials
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://tipa.or.th/tipa/register/ เภสัชกรที่เข้าอบรมและผ่านการทดสอบ จะได้รับ 1 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง