การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการหัวข้อ “Intensive Course in Organ Transplantation” (รูปแบบออนไลน์)
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการหัวข้อ “Intensive Course in Organ Transplantation” (รูปแบบออนไลน์)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-016-08-2564
สถานที่จัดการประชุม Virtual Conference
วันที่จัดการประชุม 14 -15 สิงหาคม 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย 1. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคไต 2. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดศัลยศาสตร์ทั่วไป 3. อายุรแพทย์โรคไต,อายุรแพทย์ทั่วไป 4. ศัลยแพทย์ทั่วไป 5. พยาบาลผู
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุม Intensive Course in Organ Transplantation จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานในการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ด้านการผ่าตัด การดูแลหลังผ่าตัด การดูแลผู้บริจาคสมองตาย การใช้ยากดภูมิคุ้มกัน กระบวนการดูแลผู้บริจาคอวัยวะ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ ทักษะ ด้านการรักษา แก่สมาชิก
2. เพื่อเพิ่มความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัย ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะแก่สมาชิก
3. เพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคอวัยวะที่มีภาวะสมองตายให้มากขึ้น
4. เพื่อเพิ่มคุณภาพอวัยวะที่นำมาใช้ปลูกถ่ายให้ผู้ป่วย
คำสำคัญ
Intensive Course in Organ Transplantation
วิธีสมัครการประชุม
สอบถามรายละเอียดและสำรองทีนั่ง คุณนงนุช ขัตติยะ : สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย โทร : 02-7166181-4 E-mail address: webmaster@ transplantthai.org Website: www.transplantthail.org