การประชุมวิชาการ
โครงการ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการข้อมูลยาและสุขภาพ ปีที่ 2
ชื่อการประชุม โครงการ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการข้อมูลยาและสุขภาพ ปีที่ 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-011-08-2564
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ และระบบเน็ตเวิร์คเครือข่ายทางไกล
วันที่จัดการประชุม 14 สิงหาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 30 คน ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ และเภสัชกรประจำแหล่งฝึกฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร จำนวน 10 คน (จำกัดจำนวนไม่เกิ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับงานบริการ เนื่องจากงานบริการปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth) จนได้มีการทำยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 โดยในกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) เป็น 1 ใน กลุ่มหลักของยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นเภสัชกรนอกจากจะใช้องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมในการให้บริการประชาชนให้มีสุขภาพดี ด้วยการใช้ยาอย่างเหมาะสมและตามความจําเป็นแล้ว เภสัชกรยังควรต้องพัฒนาศักยภาพในด้านเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์อีกด้วย ซึ่งทางภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งผลให้มีการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรที่ประจำยังหน่วยบริการ ในสถานที่ต่าง ๆ กันไป

การจัดการงานบริการเภสัชกรรม ประกอบด้วยแนวคิดของงานบริการ กลยุทธ์ของการบริการทางด้านเภสัชกรรม นอกจากนั้น การเรียนรู้การใช้เครื่องมือและเทคนิคในการออกแบบและนําเสนองานบริการทางเภสัชกรรม เพื*อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ การให้บริการที*มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นต่อ
การให้บริการทางเภสัชกรรม และการบริหารในระบบใหม่หรือการพัฒนาการให้บริการที่มีอยู่เดิม ดังนั้นการประชุมในครั้งนี้จึงมีเนื้อหาให้ผู้เข้าประชุมสามารถมีทักษะและแนวคิดในการจัดการและดำเนินการ ดังกล่าวข้างต้นขึ้น การประชุมเหมาะสำหรับผู้ให้บริการงานเภสัชกรรม รวมถึงเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานทั้งในโรงพยาบาล
ภาครัฐและเอกชน เภสัชกรชุมชน หรือเภสัชกรด้านคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีภารกิจในการให้บริการผู้มารับบริการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย หรือผู้ประกอบการ นําแนวคิดหรือทักษะที่ได้จากการบรรยายและปฏิบัติการไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบประชาสัมพันธ์ และการให้บริการหรือพัฒนาการให้บริการทางเภสัชกรรมใน
หน่วยงานต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจถึงวิธีการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสำหรับงานเภสัชกรรมและสุขภาพ โดยการประยุกต์ใช้
งาน PHP, Database, HTML, Bootstrap, และเครื่องมืออื่นๆ
2. พัฒนาทักษะการนําเสนอ ด้วยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กับงานบริการสุขภาพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
คุณกัลยา อรวิเชียร งานบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร034-244463 , 089-9183921