การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการหัวข้อ Ambulatory Pharmacotherapy 2021 “The Next Steps to Effective Ambulatory Care” ครั้งที่ 3 Antibiotics Smart Use: Skin and Soft Tissue Infections.
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการหัวข้อ Ambulatory Pharmacotherapy 2021 “The Next Steps to Effective Ambulatory Care” ครั้งที่ 3 Antibiotics Smart Use: Skin and Soft Tissue Infections.
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-013-10-2564
สถานที่จัดการประชุม การบรรยายผ่าน Microsoft Team.
วันที่จัดการประชุม 20 -21 ตุลาคม 2564
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ภายในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำนวน 30 – 40 ท่าน และเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 10 ท่าน (ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ จัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่เภสัชกรผู้ให้การดูแลผู้ป่วยเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งหวังให้บุคลากรมีองค์ความรู้ทางด้านยาที่ทันยุคสมัยและพร้อมให้บริการทางเภสัชกรรมแก่ประชาชนอย่างถูกต้องและเหมาะสม สำหรับในปี 2021 นี้หัวข้ออบรมมุ่งประเด็นที่อยู่ในความสนใจและการบูรณาการวิทยาการใหม่ที่นำมาช่วยในการดูแลรักษาให้ดีและครอบคลุมมากขึ้น กล่าวคือ ความรู้จากข้อมูลการศึกษาที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการรักษาและการป้องกันโควิด-19 โดยเฉพาะข้อมูลวัคซีน การใช้ยาปฏิชีวนะสำหรับโรคติดเชื้อระบบผิวหนัง ซึ่งการเลือกใช้ยามีหลายปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีและเกิดการดื้อยาน้อยที่สุด ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ (Direct Oral Anticoagulant; DOAC) ซึ่งปัจจุบันมีการสั่งใช้ที่เพิ่มมากขึ้น แนวทางใหม่ในการรักษาโรคโดยใช้ยีนเพื่อการเลือกใช้ยา (Pharmacogenomics) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์แม่นยำ (Precision medicine) และก้าวทันความรู้เกี่ยวกับยาสำหรับโรคปวดศีรษะไมเกรน (Migraine Headache) ซึ่งเป็นอาการปวดศีรษะที่พบได้บ่อยและมีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาเภสัชกรให้มีองค์ความรู้ทางด้านเภสัชกรรมที่ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและและพร้อมรับมือกับปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดอบรมหลักสูตร 2021 Ambulatory Pharmacotherapy “The Next Steps to Effective Ambulatory Care”
วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่-โควิด-19 และการเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรคติดเชื้อระบบผิวหนัง พื้นฐานของระบบภูมิคุ้มกันโรค หลักการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน คุณสมบัติของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน เข้าใจหลักการใช้ยาปฏิชีวนะสำหรับโรคติดเชื้อระบบผิวหนังทั้งการเลือกใช้ยา ขนาดยา และระยะเวลา เพื่อลดการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาและชักนำให้เกิดเชื้อดื้อยาน้อยที่สุด
2. มีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ในการดูแลผู้ป่วย ได้แก่ต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่(Direct Oral Anticoagulant; DOAC) หลักการและประโยชน์ของการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) สามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับการตรวจยีนแพ้ยาและการตรวจยีนที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงยา แนวทางและประเด็นทีน่าสนใจของยารักษาโรคปวดศีรษะไมเกรน
คำสำคัญ
Antibiotics Smart Use: Skin and Soft Tissue Infections.
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยแจ้งผ่านผู้จัดการอบรม คุณเอกลักษณ์ กอบสาริกรณ์ เบอร์โทรศัพท์: 02-0114547, 083-9073993 E-mail: Aekaluck@bumrungrad.com