การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ “การจัดการกับภาวะปวดคอ ปวดหลัง และออฟฟิศซินโดรม”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ “การจัดการกับภาวะปวดคอ ปวดหลัง และออฟฟิศซินโดรม”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-013-08-2564
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 10 สิงหาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจจำนวน 500 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันพฤติกรรมการทำงาน และวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่จำเป็นต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน ๆ หรือทำกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้มีโอกาสเกิดอาการปวดหลัง ปวดคอ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนั่งทำงานในท่าที่ผิด เก้าอี้ที่ไม่รองรับกับสรีระของผู้ใช้ ความสูงของโต๊ะ จนเปิดสาเหตุให้เกิดอาการปวดคอ ปวดหลัง อยู่เป็นระยะ ๆ แต่ก็ไม่ได้ทำการรักษาหรือบรรเทาอาการปวดให้หายขาดไปได้อย่างถูกวิธี จนอาจส่งผลให้เป็นออฟฟิศซินโดรมชนิดเรื้อรังในที่สุด ผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ ปวดหลัง ขั้นปฐมภูมิ สามารถบรรเทาอาการได้ด้วยการใช้ยาที่ช่วยคลายกล้ามเนื้อ หรือยาชนิดอื่นๆ หากได้รับคำแนะนำและวิธีการรับประทานยาที่ถูกต้อง ก็สามารถป้องกันอาการป่วยและลดความเสี่ยงการเกิดโรคอื่นๆ ได้ในระยะยาว สำหรับผู้ป่วยบางรายหากเกิดอาการเรื้อรังสะสม ก็อาจมีความจำเป็นต้องทำกายภาพร่วมกับการรับประทานยาด้วยเป็นต้น
อย่างไรก็ตามทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ ปวดหลัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยขั้นปฐมภูมิของเภสัชกรชุมชน ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงได้เสนอจัดการประชุมวิชาการออนไลน์ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการกับภาวะปวดคอ ปวดหลัง และออฟฟิศซินโดรม” เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพในประเด็นดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาการปวดคอ ปวดหลัง และออฟฟิศซินโดรม
2. เพื่อให้มีเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการจัดการอาการปวดคอ ปวดหลัง และออฟฟิศซินโดรมอย่างถูกวิธี
3. เพื่อให้การจ่ายยยาเพื่อรักษาอาการปวดคอ ปวดหลัง และออฟฟิศซินโดรมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
4. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทการดูแลรักษาอาการปวดต่าง ๆ ในขั้นปฐมภูมิที่ถูกต้อง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลิงก์การลงทะเบียนสมัคร: https://medical-leaders-thailand.com/iNovaCPE/ สอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่: ธนพร thanapron@asec-frontier.com, ชนาภา chanapa@asec-frontier.com info@medical-leaders-thailand.com หรือ Line Official Account: @mltofficial