การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการระบบลูกโซ่ความเย็นและการติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในศูนย์บริการฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการระบบลูกโซ่ความเย็นและการติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในศูนย์บริการฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-012-08-2564
สถานที่จัดการประชุม การบรรยายผ่านระบบ MS Team 2 ชั่วโมง 30 นาที
วันที่จัดการประชุม 03 สิงหาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้สนใจจำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่เป็นจำนวนมาก โดยการแพร่ระบาดนี้ส่งผลกระทบทั้งในแง่ระบบสาธารณสุข สภาพเศรษฐกิจและสังคม หนึ่งในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้ คือ การฉีดวัคซีนป้องกัน โดยนโยบายของภาครัฐพยายามผลักดันในมีการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชนให้ได้มากและเร็วที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รับมอบหมายจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีน สำหรับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องยา ตั้งแต่การคัดเลือก จัดเก็บ ขนส่ง ส่งมอบยาให้แก่ผู้ป่วย และการติดตามการใช้ยา ดังนั้น เภสัชกรจึงมีบทบาทที่สำคัญในศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบริหารคลัง ระบบลูกโซ่ความเย็น เนื่องจากวัคซีนอาจเสียคุณภาพหากมีการรักษาที่อุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมทั้งในการขนส่งและการจัดเก็บ นอกจากนี้เภสัชกรยังมีบทบาทสำคัญในการติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนได้รับประสิทธิผลในการป้องกันโรคสูงที่สุดและมีความปลอดภัยมากที่สุด
ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงได้จัดการประชุมวิชาการที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงบทบาทของเภสัชกรในศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในการบริหารจัดการระบบลูกลูกโซ่ความเย็นและการติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในศูนย์บริการฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานของเภสัชกรในศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่เภสัชกรผู้ที่สนใจนำไปพัฒนางานในหน่วยงานต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรทราบระบบงานของศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
2. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
คำสำคัญ
วัคซีนโควิด-19, ศูนย์บริการฉีดวัคซีน, ระบบลูกโซ่ความเย็น, เภสัชกร, การติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน