การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ “จ่ายยาปลอดภัยในผู้ป่วย Gerd”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ “จ่ายยาปลอดภัยในผู้ป่วย Gerd”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-011-07-2564
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 30 กรกฎาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจจำนวน 500 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคกรดไหลย้อนเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากขึ้นในทุกเพศ ทุกวัย และมีสัดส่วนของอายุผู้ป่วยที่น้อยลง เนื่องจาก พฤติกรรมในชีวิตประจำวัน รูปแบบการทำงาน ข้อจำกัดในการออกกำลังกายและการเคลื่อนไหว อาหารการกินที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดโรคกรดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้น การเรียนรู้และทบทวนความรู้เกี่ยวกับอาการและการแสดงออกของโรคให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาจะมีประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคและการแยกความแตกต่างของโรคกรดไหลย้อนกับโรคอื่น ๆ ที่อาจมีอาการคล้ายกันได้ เพื่อการดูแลผู้ป่วยให้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในฐานะเภสัชกร โดยเฉพาะพัฒนาการของยารักษาโรคกรดไหลย้อน วิธีการใช้ยาที่ถูกต้องและปลอดภัย ชนิดและความแตกต่างของยา การใช้ยาในผู้ป่วยที่มีอาการความรุนแรงแตกต่างกัน และการรับประทานยาร่วมกับยาชนิดอื่น ทั้งนี้ไม่เพียงเฉพาะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรค อาการและการจ่ายยาเท่านั้น เทคโนโลยีและนวัตกรรมการรักษาต่าง ๆ ที่อุบัติขึ้นใหม่เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคให้มีความแม่นยำมากขึ้น ต่างก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เภสัชกรจำเป็นที่จะต้องติดตามและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยขั้นปฐมภูมิของเภสัชกรชุมชน จึงได้เสนอจัดการประชุมวิชาการออนไลน์ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “จ่ายยาปลอดภัยในผู้ป่วย Gerd” เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพในประเด็นดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการและภาวะของโรคกรดไหลย้อน
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาต่าง ๆ ของโรคกรดไหลย้อน
3. เพื่อลดความผิดพลาดในการจ่ายยา
4. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทการดูแลรักษาโรคกรดไหลย้อนตามคำแนะนำของสมาคมโรคระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลิงก์การลงทะเบียนสมัคร: https://www.medical-leaders-thailand.com/cpd/ สอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่: ธนพร thanapron@asec-frontier.com, ชนาภา chanapa@asec-frontier.com info@medical-leaders-thailand.com หรือ Line Official Account: @mltofficial