การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพในยุค New Normal
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพในยุค New Normal
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-021-08-2564
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 24 -25 สิงหาคม 2564
ผู้จัดการประชุม กลุ่มเครือข่ายเภสัชกร ร้านยา บู๊ทส์ รีเทล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยา และเภสัชกรที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเภสัชกรชุมชน หรือเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยา ถือว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำและช่วยเหลือขั้นพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วย เภสัชกรจึงต้องมีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรค ยา และแนวทางการดูแลผู้ป่วย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสม และการบริบาลผู้ป่วยในร้านยาอย่างครบวงจร
ปัญหาทางด้านผิวหนัง เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและมักจะมีผู้มาขอคำแนะนำในร้านยา เนื่องจากเป็นปัญหาที่สร้างความกังวล และรบกวนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การให้คำแนะนำรวมไปถึงการเลือกยาที่เหมาะกับโรค จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ทั้งนี้ เภสัชกรควรที่จะมีองค์ความรู้ในการจำแนกโรคทางผิวหนัง การใช้ยา รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนังต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรค นอกจากนี้ การเลือกใช้ยาคุมกำเนิดก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในร้านยา เภสัชกรควรที่จะมีองค์ความรู้ในการให้คำแนะนำ และเลือกใช้ยาคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยา และยกระดับการดูแลเอาใจใส่ผู้มารับบริการในยุค New Normal อย่างเหมาะสม ทางบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “การให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพในยุค New Normal” โดยคาดหวังว่า โครงการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่เภสัชกรทุกท่านที่ปฏิบัติงานที่บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) ซึ่งจะนำความรู้จากโครงการครั้งนี้มาประกอบการให้บริการด้านเภสัชกรรมที่เหมาะสมในชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้าประชุมทุกท่านได้รับความรู้ที่ทันสมัย เพิ่มความมั่นใจในการให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ โดยมุ่งเน้นที่ปัญหาทางผิวหนังซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญและพบได้บ่อยในร้านยา สามารถจำแนกโรคทางผิวหนังที่เกี่ยวข้องได้ ไม่ว่าจะเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากติดเชื้อ หรือโรคผิวแบบไม่ติดเชื้อ รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำในจัดการอาการคันทางผิวหนัง ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความกังวลใจและรบกวนคุณภาพชีวิตของผู้มารับบริการ อันจะนำไปสู่การเลือกใช้ยาที่เหมาะสมและลดโอกาสการใช้ยาที่มากเกินความจำเป็น ทั้งนี้เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนต่อไป
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อ เภสัชกรหญิง อุษาพร ศรีสุวัจฉรีย์, E-mail: Usaporn.srisuwatcharee@bootsrt.com เพื่อขอรับ Link หรือ QR code สำหรับการลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม, เบอร์โทรศัพท์, E-mail (สำหรับส่ง Link ในการเข้าห้องเรียน) และหน่วยงานที่สังกัด ผ่านระบบ Microsoft form