การประชุมวิชาการ
บริการวิชาการ: แนวทางการโฆษณาเครื่องสำอาง
ชื่อการประชุม บริการวิชาการ: แนวทางการโฆษณาเครื่องสำอาง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-007-07-2564
สถานที่จัดการประชุม สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
วันที่จัดการประชุม 30 กรกฎาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสถานวิจัยเครื่องสำอางฯ บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ และนิสิตที่สนใจเข้าร่วม
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถานวิจัยเครื่องสำอางฯ มีพันธกิจหลักในการวิจัย และให้บริการวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยการให้บริการวิชาการ ทั้งด้านการทดสอบในห้องปฏิบัติการ และการทดสอบทางคลินิก (ในอาสาสมัคร)
ปัจจุบัน มีผู้รับบริการจำนวนมากติดต่อเพื่อขอรับบริการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตลอดจนการสอบถามข้อมูล ผลการทดสอบ และการนำผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการกล่าวอ้าง (support claim) ด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ทดสอบ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสถานวิจัยเครื่องสำอางฯ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย ที่ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการโฆษณาเครื่องสำอาง ตลอดจนข้อกำหนดเกี่ยวกับ ฉลากของเครื่องสำอาง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และสามารถให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามกับผู้รับบริการได้ จึงได้จัดให้มีโครงการ บริการวิชาการ: แนวทางการโฆษณา เครื่องสำอาง ขึ้น แก่บุคลากรสถานวิจัยเครื่องสำอางฯ บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ และนิสิตที่มีความสนใจ เพื่อให้เข้าใจ ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการโฆษณาเครื่องสำอาง และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการวิชาการ เรื่อง แนวทางการโฆษณา เครื่องสำอาง แก่บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ นิสิตที่สนใจ
คำสำคัญ
โฆษณา, ฉลาก, เครื่องสำอาง
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.สุทธินี วิสุทธรรม โทร.055-968801,086-2169577