การประชุมวิชาการ
การใช้งานระบบการยื่นรายงาน FDA Reporter (รอบที่ 1)
ชื่อการประชุม การใช้งานระบบการยื่นรายงาน FDA Reporter (รอบที่ 1)
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-006-08-2564
สถานที่จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่จัดการประชุม 07 ต.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ