การประชุมวิชาการ
การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 20
ชื่อการประชุม การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 20
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-019-08-2564
สถานที่จัดการประชุม ผ่านทางระบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 21 -22 สิงหาคม 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์เภสัชกรพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาลชุมชนหรือ โรงพยาบาลทั่วไป โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความชุกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์สูง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน ประเทสไทยยังมีจำนวนนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์เป็นจำนวนมาก มีการประมาณการว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมประมาณ 1 ล้านคน การดูแลรกษาผู้ติดเชื้อเหล่านี้โยเฉพาะการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ตลอดจนการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส จะช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ในปัจจุบันราคาของยาต้านไวรัสถูกลง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับยาต้านไวรัสตามสิทธิบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิประกันสังคม ซึ่งได้ขยายผลทั่วประเทศ และผู้ป่วยบางส่วนสามารถจ่ายค่ายาต้านไวรัสได้เองดังนั้นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์สำหรับการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ เพื่อให้การดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ ในขณะนี้มีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีเชื้อไวรัสดื้อยา แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยจำเป็นต้องมีความรู้ในการป้องกันการเกิดเชื้อไวรัสดื้อยาและสามารถตรวจพบได้แต่เนิ่นๆ เพื่อปรับเปลี่ยนสูตรยาในมีประสิทธิภาพในการรักษาต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ความรู้ ความเข้าใจ แก่แพทย์ รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โดยเน้นความรู้เชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที และเปิดโอกาสให้สามารถซักถามปรึกษาปัญหาที่พบในเวชปฏิบัติ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
การลงทะเบียน - สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม กรุณาลงทะเบียน online ล่วงหน้า โดยเข้าไปที่ Link : https://hivaids2021.app-mice.com/register เพื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนและแนบหลักฐานใบโอนเงิน ระบบจะส่ง code เพื่อเข้า link ประชุมให้ตาม E-mail ของท่าน (ภายใน 7 วัน) - ค่าลงทะเบียน : ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ราคา 1,000 บาท หลังวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ราคา 1,500 บาท - ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 15 สิงหาคม 2564 - สำหรับใบเสร็จรับเงิน สมาคม ฯ จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังการประชุมเสร็จสิ้น