การประชุมวิชาการ
(online) The Monocyte Activation Test (MAT);An in-vitro pyrogen test for pharmaceutical batch release
ชื่อการประชุม (online) The Monocyte Activation Test (MAT);An in-vitro pyrogen test for pharmaceutical batch release
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-010-08-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 04 สิงหาคม 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานในฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ หรือเกี่ยวข้องในการจัดซื้อ จัดหา การควบคุม การตรวจสอบ ไพโรเจน ฝ่ายผลิต
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การผลิตยาปราศจากเชื้อ มีข้อกำหนดเพิ่มเติมเป็นพิเศษเพื่อให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดจากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ อนุภาค และไพโรเจน (pyrogen) ฉนั้น การตรวจสอบไพโรเจน (pyrogen test)จึงเป็นข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ ในการตรวจสอบยาที่ผลิตว่าไม่มีสารก่อให้เกิด pyrogenic reaction ก่อนปล่อยผ่าน (batch release) เพื่อจำหน่าย การทดสอบไพโรเจนที่เป็นมาตรฐานดั้งเดิมใช้การวัดอุณหภูมิของกระต่ายหลังจากที่ฉีดยาไปเพื่อทดสอบว่ากระต่ายมีไข้ขึ้นหรือไม่ (rabbit test) และได้เพิ่มการตรวจไพโรเจน ด้วย Bacterial Endotoxin Test (BET) หรือที่รู้จักดีว่าเป็น LAL Test (Limulus Amebocyte Lysate,LAL) โดยใช้สารสกัดจากแมงดาทะเลทำปฏิกริยากับ endotoxin ที่มีในแบคทีเรีย ปัจจุบันได้มีนวัตกรรมใหม่ใช้การทดสอบแบบ in vitro test ไม่ต้องใช้สัตว์ทดลอง เป็นการทดสอบที่เรียกว่า Monocyte Activation Test (MAT) ซึ่งวิธีดังกล่าวได้กำหนดในตำรายา เพื่อใช้ทดสอบปล่อยผ่านยาได้
วัตถุประสงค์
• เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติปัจจุบันของการตรวจสอบไพโรเจน
• เพื่อทราบข้อจำกัดของ LAL test
• เพื่อเรียนรู้หลักการของ Monocyte Activation Test (MAT) และการประยุกต์ใช้
• เพื่อเรียนรู้สารที่ใช้ตรวจสอบไพโรเจนด้วยวิธี MAT
คำสำคัญ
pyrogen test, Bacterial Endotoxin Test, BET, LAL Test
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ฟรีที่ http://tipa.or.th/tipa/register/ เภสัชกรที่เข้าสัมมนาและผ่านการทดสอบ จะได้รับ 1 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง