การประชุมวิชาการ
การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังแบบองค์รวม กิจกรรม อบรมหลักสูตรออนไลน์การดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนัง สำหรับเภสัชกร
ชื่อการประชุม การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังแบบองค์รวม กิจกรรม อบรมหลักสูตรออนไลน์การดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนัง สำหรับเภสัชกร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-004-07-2564
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบเรียนออนไลน์ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
วันที่จัดการประชุม 10 -11 กรกฎาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
รงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง มีเป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) ของกรมการแพทย์ (พ.ศ. 2560-2579) “ประชาชนสุขภาพดีได้รับบริการ ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาคการแพทย์ไทยเป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย” และพันธกิจของกรมการแพทย์ “สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่า (Appropriate Medical Technology) เสริมสร้างการมีส่วนร่วม (Co-Creation) ทางวิชาการและ
บริการทางการแพทย์ในทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการแพทย์ของประเทศสู่มาตรฐานสากล จากข้อมูล
ระบบสารสนเทศโรคผิวหนังของเขตสุขภาพที่ 12 (HIS for Skin) พบว่าภาระโรคของผู้ที่มารับบริการ
ในเขตสุขภาพที่ 12 ข้อมูล 3 ปีย้อนหลังในปี 2560 ถึง 2562 โดย 3 กลุ่มโรคที่เป็นปัญหาหลัก ได้แก่
1. โรคผิวหนังอักเสบ (100,412 74,493 และ 46,004 ตามลำดับ) 2. โรคเชื้อรา (45,592 37,476 และ 20,847 ตามลำดับ) และ 3. โรคจากการประกอบอาชีพ (โรคผิวหนังอักเสบ, โรคผื่นแพ้สัมผัส และโรคผิวหนังจากการระคายเคือง) ทั้ง 3 กลุ่มโรค มีสาเหตุการก่อโรคที่เป็นปัจจัยหลักจากสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ
ในพื้นที่ภาคใต้แบบร้อนชื้น โดยส่วนใหญ่ความรุนแรงของโรคไม่มีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตแต่มีอาการเรื้อรัง
เป็น ๆ หาย ๆ ก่อความรำคาญรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน และมีผลต่อคุณภาพชีวิต รวมไปถึงบุคลิกภาพของผู้รับบริการ
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจของกรมการแพทย์ จึงเล็งเห็นความสำคัญ การพัฒนาหลักสูตรให้เข้ากับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และเป็นการตอบสนองความต้องการของพื้นที่
เพื่อให้การจัดการเรียน การสอนคลอบคลุมเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การอบรม เชิงปฏิบัติการของบุคลากรทางการแพทย์ การยกระดับมาตรฐานหลักสูตร และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของหน่วยบริการสุขภาพให้มากที่สุด
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาบุคลากร ทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังแบบองค์รวม” เพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจของกรมการแพทย์และยุทธศาสตร์ชาติและกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
คำสำคัญ
การดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนัง