การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการกระจายยาผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านยา รุ่นที่ 3
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการกระจายยาผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านยา รุ่นที่ 3
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-002-08-2564
สถานที่จัดการประชุม Online
วันที่จัดการประชุม 04 -06 ส.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ