การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการออนไลน์ “สมุนไพรไทย: ความหวังในการรักษาโควิด-19 และการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของเภสัชกร (RSU model)”
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการออนไลน์ “สมุนไพรไทย: ความหวังในการรักษาโควิด-19 และการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของเภสัชกร (RSU model)”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-007-07-2564
สถานที่จัดการประชุม Online Seminar via Microsoft Teams
วันที่จัดการประชุม 03 กรกฎาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกร 2. บุคลากรทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถานการณ์การระบาดของเชื้อ Corona virus (โควิด-19) ทั่วโลกยังคงมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในด้านจำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้เสียชีวิต ในประเทศไทยเองรัฐบาลได้ประกาศรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้จำนวนมากที่สุดและเร็วที่สุด เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่ (herd immunity) ป้องกันการติดเชื้อ ลดอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ลดโอกาสการเกิดอาการรุนแรงจากการติดเชื้อ และลดอัตราการเสียชีวิต ดังนั้นการบริหารจัดการให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวจึงต้องอาศัยบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก ซึ่งเภสัชกรเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการเกี่ยวกับวัคซีน
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานในด้านการจัดการวัคซีนที่ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของมหาวิทยาลัยรังสิต และได้เห็นความสำคัญถึงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการวัคซีน ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ให้เพิ่มเติมรายการยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร และรายการยาจากผงฟ้าทะลายโจร เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. 2564 พร้อมเงื่อนไขใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง นอกจากนี้ยังมีผู้สนใจข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาในด้านการเพิ่มภูมิคุ้มกัน และการป้องกันการติดเชื้อไวรัสของกระชาย ซึ่งเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการ หัวข้อ“บทบาทสมุนไพรต่อการรักษาและป้องกันการติดเชื้อ Corona virus และการจัดการวัคซีนโควิด-19” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้กับประชาชนและผู้ป่วย ตลอดจนสามารถบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเภสัชวิทยาของฟ้าทะลายโจร และการนำไปใช้
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตัวยาสำคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพของกระชาย และการนำไปใช้
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านสมุนไพร ในการป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการวัคซีนในด้านการขนส่ง การเก็บรักษา และการเตรียมวัคซีนโควิด-19 ก่อนฉีดได้อย่างถูกต้อง
คำสำคัญ
Covid-19 โควิด-19 ฟ้าทะลายโจร กระชาย วัคซีน
วิธีสมัครการประชุม
https://forms.gle/u4R5FmUrFJFawUxA7