การประชุมวิชาการ
A Brief Review of Carbapenems
ชื่อการประชุม A Brief Review of Carbapenems
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-012-08-2564
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 18 สิงหาคม 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้สนใจ 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (Nosocomial infection, NI) นับเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของระบบสาธารณสุขของทุกประเทศทั้งในประเทศที่พฒันาแล้วและในประเทศที่กำลังพัฒนา ทั้งนี้ปัญหาการติดเชื้อที่ในโรงพยาบาลยังเป็นปัญหาที่เกิดโรงพยาบาลทุกขนาด ทั้งโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยตลอดไปจนถึงโรงพยาบาลชุมชน

ในแต่ละปีผู้ป่วยจำนวนมากที่เกิดการติดเชื้อขึ้นระหว่างเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ส่งผลให้เกิดความสูญเสียชีวิตของผู้ป่วย ครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา รวมไปถึงความสิ้นเปลืองทรัพยากรต่างๆ ในระบบบริการสุขภาพของประเทศนับเป็นมูลค่ามหาศาล เพราะเหตุดังกล่าวข้างต้น การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (infection control, IC) จึงเป็นมาตรการสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องนำมาปฏิบัติอย่างเข้มงวดและสม่าเสมอในสถานบริการสุขภาพทุกระดับทุกแห่ง เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ ลดความสูญเสียร้ายแรงต่างๆ ดังที่กล่าวมา โดยการควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลนับเป็นหน่ึงในตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาลที่สำคัญตามข้อกาหนดของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลที่ทุกโรงพยาบาลกำลัง
ดำเนินการอยู่

เพื่อให้การส่งเสริมการใช้ยาด้านจุลชีพอย่างเหมาะสมประสบผลสำเร็จ เภสัชกรโรงพยาบาลจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพและการควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลซึ่งจะช่วยยกระดับระบบบริการสุขภาพ และลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประเทศชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้ยากลุ่ม Carbapenems สำหรับการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยด้านการดูแลสุขภาพ เมื่อเป็นโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
#์Nosocomial Infection #Critically ill patient #Carbapenem #Infection control
วิธีสมัครการประชุม
online