การประชุมวิชาการ
(Online) “Pharmacology and role of EGb 761® – A Novel Approach For MCI & Dementia”
ชื่อการประชุม (Online) “Pharmacology and role of EGb 761® – A Novel Approach For MCI & Dementia”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-057-08-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 03 สิงหาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล โรงพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับคัดเลือกยาในกลุ่มโรคต่างๆ ปัจจุบันอาการทางด้านสมอง โดยเฉพาะภาวะถดถอยทางสมอง (MCI) หรือ สมองเสื่อม (Dementia) เป็นหนึ่งในอาการที่พบได้บ่อยมากขึ้น และมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการรักษาแบบต่อเนื่อง การเลือกใช้ยาที่เหมาะสม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหรืออาการทางสมองก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะส่งเสริมประสิทธิภาพในการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Pharmacology and role of EGb 761® – A Novel Approach For MCI & Dementia” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคและอาการเสื่อมทางสมอง และการเลือกใช้ยารักษา รวมถึงการออกฤทธิ์ของ EGb 761® หรือสารสกัดที่มาจากใบแปะก๊วย ที่ส่งผลกับการทำงานของสมอง รวมถึงความรู้ความเข้าใจที่มีต่อโรค และยารักษาที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
(1) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับเภสัชวิทยาของ EGb 761®
(2) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับแนวทางการรักษา MCI & Dementia
(3) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับบทบาทการใช้ยา EGb 761® ในการรักษา MCI & Dementia
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th